Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Arbodienst VERZUIM-HELPDESK.nl® tevens handelend onder de naam
Verzuim-Coach.nl en Verzuim-regisseur.nl
Opdrachtgever Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die een
overeenkomst sluit met de Arbodienst.
Partijen De Arbodienst en de opdrachtgever samen.
De regeling De algemene voorwaarden van VERZUIM-HELPDESK.nl®

Artikel 2 Toepasselijkheid
Art. 2.1. De regeling is van toepassing op alle aanbiedingen van de Arbodienst en
op de opdrachten waarbij de Arbodienst werkzaamheden verricht,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Art.2.2. Indien een bepaling van de regeling om welke reden dan ook niet geldig
of niet meer geldig is, zullen partijen trachten in goed overleg met
elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling,
waarvan de inhoud de bedoeling van partijen in de oorspronkelijke
bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming der overeenkomst
Art. 3.1. Alle aanbiedingen door de Arbodienst geschieden vrijblijvend. Na
aanvaarding door opdrachtgever, komt de overeenkomst tot stand op
het moment dat de Arbodienst de opdracht bevestigt.
Art. 3.2. Mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen
op bestaande overeenkomsten eventuele verstrekte prijslijsten,
brochures en andere gegevens zijn slechts indicatief.
Art. 3.3. Elk door de Arbodienst opgegeven nieuwe prijsberekening en
voorwaarden der aanbieding treden in de plaats van de voorgaande.

Art. 3.4. De aanbiedingen zijn slechts gebaseerd op de bij de Arbodienst bekende
informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens
verstrekt door de opdrachtgever bij de aanvraag.
Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl®

Artikel 4 Wetswijzigingen
Art.4.1. Ingeval wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet en/of door de
overheid anderszins opgelegde regelgeving andere of extra
verplichtingen voor de Arbodienst of de opdrachtgever tot gevolg
hebben, zullen partijen de overeenkomst in overleg wijzigen.
Art. 4.2. Nieuwe verplichtingen van de opdrachtgever of de Arbodienst,
voortkomend uit wetswijzigingen, de daaruit voortvloeiende
noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan
verbonden kosten zullen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever
worden medegedeeld.

Artikel 5 Prijs- en tariefaanpassingen
Art. 5.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen.
Art 5.2. De Arbodienst heeft het recht de prijzen en tarieven van de
overeengekomen werkzaamheden aan te passen. Ingeval van een
verhoging heeft de opdrachtgever het recht, mits schriftelijk wordt
aangekondigd, de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van
de in de overeenkomst opgenomen opzegtermijn. De opzegtermijn
bedraagt minimaal 3 maanden.

Artikel 6 Uitvoering van de werkzaamheden
Art. 6.1. De Arbodienst de opdracht zo goed en zorgvuldig mogelijk uitvoeren en
de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen
behartigen.
Art. 6.2. De uitvoering der werkzaamheden wordt verzorgd vanuit één der
vestigingen van de Arbodienst. Volledige of gedeeltelijke
dienstverlening kan plaatsvinden ter locatie van de opdrachtgever,
indien en voor zover de Arbodienst dit nuttig of nodig vindt. Art.6.3. De
opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en de
Arbodienst al datgene dat de Arbodienst nuttig of nodig acht ter
beschikking stellen.
Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in:
• Dat de medewerkers van de opdrachtgever steeds voor de
Arbodienst beschikbaar zijn;
• Dat door opdrachtgever op eerste verzoek inzage wordt verleend in
alle relevante documenten en gegevens, zulks ter beoordeling van de
Arbodienst;
• Dat op eerste verzoek alle gegevens en inlichtingen worden
verschaft, die de Arbodienst noodzakelijk en/of nuttig acht;
• Dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar
zijn met passende voorzieningen.
Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl®

Art. 6.4. Voor de uitvoering van al zijn taken, welke voortkomen uit de
overeenkomst heeft de Arbodienst het recht, om derden in te schakelen.

Artikel 7 Extra werkzaamheden
Art. 7. De Arbodienst kan –indien de Arbodienst dat nuttig of nodig acht- extra
werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het inwinnen van geneeskundige
informatie of inschakelen van experts, uitvoeren of doen uitvoeren.
Indien de Arbodienst zulks nuttig of nodig acht, zal de Arbodienst de
opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen en de
opdrachtgever daarvan schriftelijk opgave doen van de aard van deze
werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Indien de
opdrachtgever daarop daarmede niet akkoord gaat, stelt hij de
Arbodienst daarvan onverwijld in kennis, de Arbodienst zal dan niet
over gaan tot de betreffende extra werkzaamheden. In dat geval zijn de
gevolgen daarvan ook voor rekening en risico van de opdrachtgever. De
Arbodienst sluit aansprakelijkheid ter zake uit.

Artikel 8 Geheimhouding en intellectueel eigendom
Art. 8.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de
opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze
van vertrouwelijke aard zijn.
Art. 8.2. De Arbodienst behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, zoals
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het auteursrecht van de adviezen
welke door of namens de Arbodienst zijn uitgebracht. Geen enkel
intellectueel eigendomsrecht wordt overgedragen aan de
opdrachtgever. De opdrachtgever blijft wel eigenaar van de stukken die
hij ter inzage aan de Arbodienst heeft verstrekt.
Art. 8.3. De Arbodienst mag, met inachtneming van artikel 8.1. publiceren over
de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden, met
inachtneming van het privacyreglement en anonimiseren van de
gegevens.

Artikel 9 Facturering, betaling en incassokosten
Art. 9.1. VERZUIM-HELPDESK.nl® zendt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks
een factuur.
Opdrachtgever is niet bevoegd om betalingen op te schorten noch om
zich op verrekening te beroepen.
Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl®

Art. 9.2. Betaling van gefactureerde bedragen dient binnen veertien dagen na de
factuurdatum door de Arbodienst ontvangen te zijn op een door de
Arbodienst aan te wijzen bankrekening.
De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek voorschotten te
betalen. Tevens is de opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek
zekerheid te stellen..
De opdrachtgever is bijvoorbeeld verplicht op het eerste verzoek van de
Arbodienst een (al dan niet) bezitloos pandrecht te doen vestigen op
roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen
van opdrachtgever op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle
bestaande en toekomstige vorderingen op opdrachtgever, die terzake
van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. Opdrachtgever
verklaart daartoe bevoegd te zijn. Opdrachtgever verleent een
onherroepelijke volmacht aan de Arbodienst om een pandrecht op de
goederen namens opdrachtgever te vestigen.

Art. 9.3. Indien de opdrachtgever met de betaling in gebreke blijft, is de
Arbodienst gerechtigd tot opschorting, totdat het gehele verschuldigde
bedrag is voldaan..
Art. 9.5. Indien de opdrachtgever facturen niet binnen 14 dagen na de
factuurdatum betaalt, is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat
een ingebrekestelling is vereist. Tevens is opdrachtgever vanaf dat
moment de wettelijke handelsrente verschuldigd..
Art. 9.6. Indien na verloop van vier weken sedert de dag waarop de betaling
uiterlijk had moeten geschieden, deze nog niet heeft plaatsgevonden en
een nadien door de Arbodienst verzonden schriftelijke aanmaning na
verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, is de
opdrachtgever indien de vordering uit handen wordt gegeven tevens de
incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien (15) % van het
openstaande bedrag zijn, onverminderd de werkelijke incassokosten.
Art. 9.7. De kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van de Arbodienst,
voortvloeiend uit wijzigingen van de wet en/of overheidsvoorschriften
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Art. 9.8. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten welke worden
veroorzaakt door onjuiste, onvolledige, laattijdige of onvoldoende
informatie van de opdrachtgever..
Art. 9.9. Indien door omstandigheden buiten de schuld van de Arbodienst
geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is de
opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan de Arbodienst
verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen
dat er sprake is van een overmacht situatie.
Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl®

Art. 9.10. De Arbodienst is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden, als
omschreven in artikel 7 lid 1 aan de opdrachtgever in rekening te
brengen, tegen de als dan geldende tarieven.
Art. 9.13. De opdrachtgever zal alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten
betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet-tijdige
betalingen, met een minimum van € 150,00.

Artikel 10 Annulering van de te leveren diensten
Art. 10.1 Slechts eenmalige diensten van de Arbodienst kunnen geannuleerd
worden. Annulering door de opdrachtgever van te leveren eenmalige
diensten kan met een annuleringstermijn van minimaal vijf werkdagen
voor het beoogde aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten
geschieden. Voor (aanstelling) keuringen en voor periodiek
gezondheidskundige onderzoeken geldt een annuleringstermijn van
minimaal twee werkdagen. Diensten die niet tijdig zijn geannuleerd
zullen volledig in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.

Artikel 11 Niet-toerekenbare tekortkoming
Art. 11.1 De Arbodienst is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige
nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare
tekortkomingen.
Art. 11.2. Onder niet-toerekenbare tekortkomingen wordt onder andere, doch
niet uitsluitend verstaan: het niet naleven van de overeenkomst, een
belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico
van de Arbodienst behoort te kom zoals:
• Oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen;
• Niet of niet tijdige levering van goederen en diensten door derden;
• Werkstaking, blokkades;
• Ernstige bedrijfsstoringen, die de normale bedrijfsvoering in ernstige
mate belemmeren, zoals brand, het verloren gaan van gegevens, een
ongeval, epidemie, ziekte van een specifieke functionaris en
dergelijke.
Art. 11.3. Tussen de Arbodienst en de opdrachtgever zal in gevallen van niettoerekenbare
tekortkomingen getracht worden in overleg tot een
oplossing te komen. Uitgangspunt bij dit overleg is dat de Arbodienst de
overeenkomst of de overeengekomen termijnen zal verlengen met de
duur van de niet toerekenbare tekortkoming. Indien de overeenkomst
blijvend of niet in een voor de opdrachtgever acceptabele termijn kan
worden nagekomen, door de niet-toerekenbare tekortkoming, dan
hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. In
dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en is
de opdrachtgever verplicht de kosten van de Arbodienst te vergoeden.
Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl®
Art. 11.4. Indien de overeenkomst in geval van een niet-toerekenbare
tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de opdrachtgever een
zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als
met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 12 Voortgang
Art. 12.1. Een gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever,
diens rechten en plichten gaan over op zijn rechtverkrijgenden.
Art. 12.2. Tenzij anders is overeengekomen, is bij uitstel van enig werk of een
gedeelte daarvan de opdrachtgever gehouden de door de Arbodienst
geleden schade te vergoeden.
Art. 12.3. Zodra het werk later doorgang vindt, zullen de extra werkzaamheden,
welke voor de Arbodienst voortvloeien uit de onderbreking van haar
werkzaamheden aan de Arbodienst worden vergoed door de
opdrachtgever.
Art. 12.4. Indien de opdrachtgever de opdracht wenst te beëindigen en het voor
de opdrachtgever op enige juridische grondslag mogelijk is om de
overeenkomst te beëindigen, dan is de opdrachtgever aan de
Arbodienst verschuldigd een zodanig gedeelte van het honorarium, als
met de stand der werkzaamheden van de Arbodienst overeenkomt,
verhoogd met twintig (20) % van het totale honorarium waarop de
Arbodienst bij volledige voltooiing van de opgedragen taakuitvoering
recht zou hebben.

Artikel 13 Tussentijdse ontbinding
Art. 13.1. Ieder der partijen heeft onverminderd het recht op vergoeding van
kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
• De andere partij één of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt
en de wederpartij, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld, nalaat
om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn zijn
verplichting na te komen;
• Ter zake van de andere partij faillissement of surséance wordt
aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die
duiden op liquidatie of staking van de onderneming van die andere
partij.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
Art.14.1. De Arbodienst is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor
Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl®
de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen
door de Arbodienst of voor personen in zijn dienst of het personeel dat
hij voor de vervulling van taken aantrekt, indien en voor zover deze
tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis
en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak –
uitoefening vermeden hadden kunnen worden, behoudens de in de
volgende leden omschreven beperkingen.
Art. 14.2. De Arbodienst is voor personen in zijn dienst en voor personen, die de
Arbodienst betrekt in zijn taakuitvoering, niet aansprakelijk, indien de
Arbodienst aannemelijk maakt dat bij de tekortkomingen hij normale
oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken.
Art. 14.3. Bij vaststelling van het door de Arbodienst als schadevergoeding te
betalen bedrag zal rekening worden gehouden met het min of meer
ernstige karakter der tekortkoming, waarvan de schade het gevolg is, in
die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt, wanneer de
tekortkoming minder ernstig is. Bij het bepalen van het karakter van de
tekortkoming worden de gevolgen van de tekortkoming slechts in
zoverre in aanmerking genomen als de Arbodienst in redelijkheid had
moeten voorzien.
Art. 14.4. De verplichting tot schadevergoeding van de Arbodienst, op grond van
welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen de
Arbodienst uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten
verzekering verzekerd is, en is nooit hoger dan het bedrag dat in het
betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
Als de Arbodienst om welke reden dan ook geen beroep toe zou komen
op de (uitbetaling van de) verzekering, dan bedraagt de door de
Arbodienst vergoeden schade is maximaal het bedrag van de totale
opdrachtsom.
Art. 14.5. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan
stagnatieschade, sancties van het UWV of een andere instelling,
productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en
verblijfkosten. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te
verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich
tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van de
Arbodienst.
Algemene leveringsvoorwaarden VERZUIM-HELPDESK.nl
Art. 14.6. De Arbodienst aanvaardt voor overschrijding van rechtsvoorschriften
of inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het
bestaan van dergelijke voorschriften of rechten bij op het
desbetreffende vakgebied werkzame personen algemeen bekend is, of
wanneer de opdrachtgever op het bestaan van zodanige rechten heeft
gewezen.
Art. 14.7. Indien de opdrachtgever de risico’s, verbonden aan de taakuitvoering
door de Arbodienst bij derden verzekerd overdraagt, is de
opdrachtgever gebonden de Arbodienst te vrijwaren door toepassing
van enig regresrecht vanwege de verzekeraar.
Art. 14.8. Een overeenkomst tussen deelnemer en de Arbodienst doet niet af aan
de exclusieve verantwoordelijkheid van deelnemer voor de lasten van
die ziekteverzuim en verzuimbegeleiding met zich meebrengt.
Deelnemer zal deze verantwoordelijkheid op generlei wijze op de
Arbodienst afwentelen.
Art. 14.9. De opdrachtgever zal de Arbodienst niet aanspreken voor betalingen of
diensten anders dan in de overeenkomst staat omschreven en de
Arbodienst vrijwaren voor claims van een door de opdrachtgever
gecontracteerde verzekeraar.
Art. 14.10. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer
doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij
de Arbodienst heeft geklaagd.

Artikel 15 Mededelingsplicht
Art. 15.1. In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij
redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als
gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is
deze partij gehouden de andere partij daarvan zo spoedig mogelijk op
de hoogte te stellen.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Art. 16.1. Op alle door de Arbodienst gedane aanbiedingen, hoe ook genaamd,
alsmede op alle met de Arbodienst gesloten overeenkomsten, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Geschillen
De rechter in het arrondissement Oost Brabant is exclusief bevoegd om
van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kennis te nemen.