Case manager verzuim – plus

Deze module is vooral bedoeld als aanvulling op een verzuim begeleiding conform het vangnet model bij een traditionele Arbodienst.

In de Arbowet is geregeld dat elke werkgever, bij verzuim, een casemanager moet aanwijzen. Om de taken van de werkgever, die in deze wet zijn genoemd, naar behoren uit te voeren zal Verzuim-Helpdesk.nl deze namens, maar naar wens van, de werkgever uitvoeren. Onderstaand een opsomming van taken die meestal niet in het normale Arbocontract worden ondersteund.

Verzuim beperkend management

beleidsmatige acties in de organisatie die direct gericht zijn op de beheersing van verzuim

 • Verantwoordelijkheid voor verzuimpreventie en begeleiding in lijn brengen.
 • Een goed en veilig verzuim-registratie systeem invoeren en bij houden.
 • Verplichtingen uit de ( vernieuwde) Arbowet controleren en implementeren
 • Een Verzuimprotocol invoeren c.q. updaten.
 • Helder re-integratiebeleid ontwikkelen en uitvoeren.
 • Adviseren bij inkoop van externe partijen en visie op verzuimbeheersing met de betreffend
 • Arbodienst en /of bedrijfsarts afstemmen en duidelijke afspraken over samenwerking maken.
 • Regelingen op gebied van calamiteitenverlof en zorgverlof benutten i.v.m. onterecht ziekteverzuim
 • Bevorderen van herstel en snelle werkhervatting.
 • Leidinggevende sturen op verzuimcijfers

Verzuimmanagement ( casemanagement )

begeleiding tijdens verzuim vanaf dag 1 t/m week 12

 • Verzorgen van de optimale communicatie tussen alle betrokken partijen bij re-integratietrajecten . Arbo dienst; verzekering; UWV en andere externe instanties
 • Advisering betreffende de voor het bedrijf beste inzet van interventies en regres onderzoek
 • Monitoren van de procesgang en termijn bewaking van de verplichtingen uit de ARBOWET en Arbeidsomstandigheden
 • Wet ( Wet Verbetering Poortwachter ) ter voorkoming van sancties.
 • Het optrekken, namens de werkgever, met de Arbodienst bij hoofdpijn dossiers.
 • Ondersteunen van leidinggevende en werknemer bij het opstellen van het plan van aanpak en het uitvoeren van de voortgangsevaluaties. Het voeren van verzuimgesprekken.
 • Co√∂rdineren en bewaken van de in het plan van aanpak afgesproken interventies.
 • Bewaken dat er verslaglegging plaatsvindt van alle relevante gegevens van individuele medewerkers voor het re-integratie dossier en dat alle privacy regels in acht worden genomen.
 • Bewaken dat het re-integratieverslag wordt samengesteld en dat de juiste aanvraagprocedure op tijd wordt gevolgd

Na bovenstaande periode geeft dit abonnement geeft recht op 30% korting op het gepubliceerd uurtarief voor een casemanager. Ook kan een projectofferte met reductie worden gemaakt.